Gratis levering in gans België

Perfect onderhouden, langer genieten!

Professionele kleurbeitsen en impregneerproducten op basis van nanotechnologie:

  • Behandel uw grenen tuinhuis onmiddellijk na montage met een kleurbeits naar keuze.
  • Een grenen autoclaaf tuinhuis behandel je best 3 jaar na plaatsing met een kleurbeits zoutgroen of zilvergrijs.
  • Een tuinhuis in thermo ayous, ceder, iroko of eik behandel je met Nano Coating Pro Woodprotector.

Onderhoud Tuinhuis Beits Christiaens Yvan


Versie 02-03-15

1. Toepasselijkheid

Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden voor alle door de producent afgesloten overeenkomsten. Afwijkingen of aanvullingen zijn mogelijk op voorwaarde dat dit het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst die door beide partijen werd ondertekend.

Deze voorwaarden primeren op de eventuele voorwaarden van de medecontractant – tussenpersoon, die in dat geval als niet bindend dienen te worden aanzien.

De ‘producent’ is de onderneming Yvan Christiaens en Kryvanwood BVBA allen met maatschappelijke zetel te 8572 Kaster, Neerbeekstraat 23 en Multiwood BVBA met maatschappelijke zetel te 8572 Kaster, Waterlostraat 1. De ‘consument’ is iedere natuurlijke persoon die geen handelaar is en die een product van de producent koopt, hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon. De ‘tussenpersoon’ is iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die handelaar is en die de producten van de producent te koop aanbiedt en verkoopt aan de consument. De ‘koper’ is iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij de producent goederen aankoopt en omvat aldus de consument en de tussenpersoon.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn een uitgebreide versie van de algemene voorwaarden die zich op de bestelbonnen, offertes en facturen bevinden.

Deze algemene voorwaarden zijn er op gericht om de koper zoveel mogelijk informatie te verschaffen omtrent de producten van de producent.

De producent verbindt zich tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Deze voorwaarden primeren op eventuele voorwaarden van de tussenpersoon en/of consument.

2. Omschrijving van de producent Yvan Christiaens

De onderneming Yvan Christiaens bestaat sinds 1984.

De onderneming is gespecialiseerd in het vervaardigen van houten bijgebouwen voor elk budget.

Zo kunt u bij Yvan Christiaens terecht voor onder andere tuinhuizen, carports, paardenstallen, garages, poorten, exclusieve bijgebouwen, blokhutten, verkoopstallen, etc.

Yvan Christiaens levert zowel doe-het-zelf bouwpakketten als tuinhuizen of houten bijgebouwen op maat.

Alle producten van Yvan Christiaens worden vervaardigd in het eigen atelier van ruim 25.000 m² en worden verdeeld via een Europees dealernetwerk.

De dealers van Yvan Christiaens kunnen voor u alle nodige en bijkomende werken uitvoeren alsook kunnen zij instaan voor de dienst na verkoop.


3. Omschrijving en karakteristieken van de producten van Yvan Christiaens

De afgewerkte producten van Yvan Christiaens zoals tuinhuizen, garages, chalets, blokhutten,… worden met de modernste machines in het atelier vervaardigd.

Yvan Christiaens doet er alles aan om de producten zo zorgvuldig en correct mogelijk af te werken.

De producten van Yvan Christiaens zijn uit hout vervaardigd. Yvan Christiaens gebruikt verschillende houtsoorten, zoals ceder, vurenhout en vurenhout geïmpregneerd. Op vraag van de klant kunnen andere houtsoorten worden aangewend. Alle houtsoorten die worden gebruikt, voldoen aan de wettelijke vereisten.

Hout is een natuurproduct.
Dit heeft tot gevolg dat de producten die hieruit vervaardigd zijn specifieke eigenschappen hebben.
Eigenschappen als grovere of fijnere nerven, kleurschakeringen, kleurveranderingen, vergroeiingen etc zijn karakteristieken van hout en kunnen geenszins als een defect of gebrek worden beschouwd.

Omdat hout een natuurlijk materiaal is, is ieder stuk uniek. Het kan zich derhalve dan ook voordoen dat het geleverde tuinhuis niet 100% overeenstemt dat van in een toonzaal of catalogus.

Bovendien is hout onderhevig aan het klimaat. Dit betekent dat hout zowel qua afmetingen als qua structuur kan variëren naargelang het seizoen. Weersveranderingen zoals neerslag, vochtigheid, droogte, warmte kunnen aldus een directe invloed hebben op de producten van Yvan Christiaens. Yvan Christiaens kan daarom ook nooit garanderen dat de producten 100% vochtbestendig zijn.

Ook de toestand van de grond waarop de producten van Yvan Christiaens worden geplaatst, kunnen een invloed hebben op de houtstructuur.

De duurzaamheid van de producten hangt evenzeer af van het gekozen afwerkingssysteem en de gekozen houtbehandeling. De producten van de producent worden standaard steeds onbehandeld geleverd.

De producent raadt steeds aan om het tuinhuis te laten behandelen. Het is aangeraden om dit met een niet-dekkende beits te doen.

Yvan Christiaens zal u omtrent uw materiaalkeuze en keuze van afwerking steeds zo goed als mogelijk adviseren, doch de beslissing rust vanzelfsprekend bij de klant. Een tuinhuis dient voor zijn normaal te verwachten gebruik te worden aangewend. Het verkeerd of niet normaal gebruik van een tuinhuis brengt geen aansprakelijkheid met zich mee voor de producent. Noch kan de producent aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerd advies of onvolledige/onjuiste informatie vanwege tussenpersonen aan de consument.

Gelet op het voorgaande wenst de producent u in kennis te stellen van enkele zaken die zich kunnen voordoen bij zijn producten en bij de levering/plaatsing;

• Na langdurige regen of aan de regenzijde van het gebouw kunnen zich ringen of vochtplekken voordoen. Dit is volstrekt normaal. Dit kan echter voor een stuk beperkt worden door het houten gebouw minstens binnenin met één laag te behandelen met een niet-dekkend product.

• Diverse houtsoorten die door de producent worden gebruikt, waaronder vurenhout zijn zeer gevoelig aan weersomstandigheden zoals onder andere aan vocht (zwellen) en zonlicht (krimpen). Ten gevolge daarvan kunnen de houtafmetingen van tijd tot tijd al gauw enkele mm tot cm verschillen.

• Het is perfect normaal dat er in de zomer openingen komen te zitten tussen bv. de deurpanelen. In de productie wordt er door Yvan Christiaens immers met een maximale uitzetting (tijdens de winter) rekening gehouden. Zoals hiervoor reeds werd gemeld, kan het hout zich in de winter door langdurige neerslag erg gaan uitzetten. Bij de berekeningen van de houtafmetingen dient er hier dan ook rekening mee worden gehouden. Tijdens de zomer kan er door de warmte/droogte krimp optreden met mogelijkse spleten en openingen als gevolg. De producten van de producent zijn er echter op gericht dat de planken gemakkelijk met de hand terug kunnen geschoven worden.

• Door het uitzetten en inkrimpen van het hout is, kan het zich voordoen dat een stuk ongeverfd hout tevoorschijn komt. Zoals hiervoor reeds werd gesteld, heeft dit alles te maken met de weerschommelingen.

• Door het uitzetten en inkrimpen van het hout, kan het zich voordoen dat ten gevolge van de schommelingen in afmetingen, deuren minder gemakkelijk opengaan of minder goed sluiten.

• Het kan zich voordoen bij autoclaaf tuinhuizen dat de dakbalken niet 100% dicht zijn. Dergelijke spleten kunnen zich altijd voordoen en zijn niet te verhinderen vermits dit opnieuw te maken heeft met de weersveranderingen. Alle onderdelen worden vervaardigd in het atelier van Yvan Christiaens en gaan pas dan onder druk in een container zodat ook de zaagsnede kan behandeld worden. Bij deze behandeling wordt zoveel als mogelijk opnieuw rekening gehouden met het mogelijk krimpen en uitzetten van het hout, maar het is nooit volledig te vermijden dat er zich soms spleten en openingen kunnen voordoen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de constructie.

• Het kan zich voordoen dat er zich bij het openen van de verpakking van de producten van Yvan Christiaens blauw voordoet op de houten materialen. Alle materialen/producten van Yvan Christiaens worden na de productie gedurende een bepaalde tijd in de autoclaaf onder druk gezet teneinde alle onderdelen een voorbehandeling te geven. Hoewel de producent zijn verpakkingen voorziet van gaatjes, kan het voorkomen dat nog niet alle vocht (blauwe kleur) uit het materiaal is uitgelekt. Dit heeft geen gevolgen en is eigen aan het productieproces.

• De tuinhuizen van Yvan Christiaens kunnen door de klant zelf geschilderd worden, maar de verf dient dan wel vochtregulerend te zijn, zodat het hout nog kan ademen. Het mag met andere woorden niet dekkend zijn. Voor autoclaaf behandelde tuinhuizen dienen deze zeker de eerste drie jaar onbehandeld te blijven en nadien enkel met tuinolie verfrist te worden. Ceder tuinhuizen laat men best verweren. Behandeling mag, doch enkel en alleen met cedergedragen olie.

Indien de planken te dik zijn geschilderd kunnen ze schade aan het bouwwerk veroorzaken.

Bij het verven van dunnere kwaliteiten hout, is het nuttig om ook aan de binnenkant van het tuinhuis de latten te verven vermits het hout krom kan gaan trekken.

• Voor het behoud van uw tuinhuis adviseren wij dat u het hout laat behandelen met een laag impregnant. Optimaal is om dit voorafgaandelijk aan de installatie van het houten gebouw te laten verrichten. Op die wijze vermindert u voor een stuk de indringing van vocht in het hout. Als u het bouwwerk schildert na de plaatsing zal de verf niet meer alle hoeken meenemen en kan er wel nog water komen. Water is immers veel dunner dan verf.

Hou er wel rekening mee dat de behandeling met impregnant ervoor zorgt dat het hout enige tijd (enkele weken) nat kan aanvoelen.

Tevens kunt u de houten constructie voorzien van een schimmelwerende coating.

• Bij de productie zitten de ramen van een tuinhuis steeds los. Dit is om het hout te kunnen laten bewegen en om barsten van de ramen tegen te gaan.

• Indien goten worden besteld en geplaatst dan zijn deze steeds in een grijs kleur

• Het tuinhuis is nooit geïsoleerd, noch voorzien van elektriciteit.

• Ceder hout is bedoeld om naturel te laten vergrijzen en vertoont zowel buiten als binnen vochtringen.

• Alle bewegende delen van de constructie dienen minstens één maal per jaar te worden gesmeerd

• Oversteken zijn standaard niet toe

• Een vochtdoek wordt niet standaard voorzien maar wordt aangeraden om binnen regenen tegen te gaan.

• Het is ten zeerste afgeraden om aan de wanden van de houten constructie rekken te bevestigen. Dit kan nadelig zijn voor het uitzetten van het hout.

• Grond – en funderingwerken maken geen deel uit van het tuinhuis en dienen steeds afzonderlijk te worden besteld. Er wordt dan ook nooit aangesloten op rioleringen of afvoer.

Een tuinhuis onderscheidt zich vooral qua uiterlijk van een regulier berghok of schuur zodat benadrukt dient te worden dat de producten nog steeds gewoon houten constructies zijn waarbij er niet vanuit gegaan mag worden dat alle materialen die daarin worden geplaatst veilig zijn voor wind, regen, vochtigheid, warmte etc. Het schilderen van het bouwwerk zal de vochtigheid een stuk doen afnemen, doch dit betekent geenszins dat het gebouw en de goederen die daarin worden geplaatst niets meer van hinder van weersveranderingen zullen ondervinden. Veel vocht komt immers ook nog steeds uit de grond door de bestrating heen. Het monteren van een houten vloer kan hier soelaas bieden.

4. Offerte

De prijsoffertes die worden opgemaakt maken melding van zowel de prijs van het product zelf als van de taksen die hierop betaald moeten worden.

De offertes zijn steeds vrijblijvend en verbinden de producent niet. Enkel na schriftelijke bevestiging door de producent, worden de offertes bindend.

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offerte door de tussenpersoon of de consument zullen door de producent worden verrekend en zijn bovendien slechts bindend na schriftelijk akkoord.

Eventuele wijzigingen aan de bestelde goederen/werken en/of meerwerken zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven en eenheidsprijzen die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/meerwerken worden besteld of geacht worden besteld te zijn.

De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen, grondstoffen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de producent zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De geldende tarieven en eenheidsprijzen kunnen te allen tijde bij de producent worden opgevraagd.

De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand. Offertes zijn éénmalig en gelden niet voor nabestellingen.

Iedere offerte verwijst uitdrukkelijk naar de algemene voorwaarden van de producent alsook naar de website www.tuinhuizenfabrikant.be en www.christiaensyvan.be en de informatiebrochure van de producent waarin deze uitgebreide algemene voorwaarden, heel wat informatie en advies te vinden is met betrekking tot de producten van de producent.
Gelet op deze uitdrukkelijke verwijzing wordt de koper geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en informatie.

5. Bestelling

De bestelling gebeurt steeds door middel van een bestelbon.

Indien de bestelbon door de tussenpersoon wordt opgemaakt dan kan de producent geenszins aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste, onduidelijke of onvolledige informatie die op de bestelbon werd medegedeeld.

Indien de consument ingaat op een offerte van de producent en/of (aldus) een bestelling plaatst, dan wordt de consument geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van het goed te kennen. De consument kiest het type product in functie van zijn behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De producent verwijst daartoe uitdrukkelijk naar zijn informatiebrochure die ter beschikking wordt gesteld van iedere koper alsook naar zijn website www.tuinhuizenfabrikant.be of www.christiaensyvan.be waarop alle producten, hun kenmerken en vrijblijvend advies uitvoerig worden beschreven.

De bestelling wordt geplaatst en de overeenkomst komt tot stand door middel van het ondertekenen of versturen van de bestelbon. Dit kan zowel per mail als per fax.

6. Producten

Eénieder die een bestelling heeft geplaatst, heeft kennis genomen van deze algemene voorwaarden en de uitgebreide informatiebrochure van de producent en/of website www.tuinhuizenfabrikant.be en www.christiaensyvan.be en aanvaardt alle informatie die daarin is opgenomen.

De producent stelt alles in het werk om de consument zoveel als mogelijk op de hoogte te brengen van de eigenschappen van de producten en het materiaal waarmee de producent werkt. De producten van de producent betreffen voornamelijk tuinhuizen en dienen voor hun normaal gebruik te worden aangewend. Het materiaal van de producent kan op diverse vlakken variëren zoals op vlak van structuur en kleur. Vermits het materiaal van de producten ‘leeft’ kunnen de geleverde producten afwijken van toonzaalmodellen of modellen op foto weergegeven in de informatiebrochure en op de website.

De producten van de producent zijn standaard onbehandeld. Een houtbehandeling wordt aangeraden en kan steeds gevraagd worden en wordt dan als optie in de offerte vermeld.
Indien men ervoor opteert om het hout zelf te behandelen of te schilderen dan kan de producent geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de slechte uitvoering of de eventuele gevolgen hiervan. Dekkend materiaal wordt afgeraden.

Aangezien éénieder voorafgaandelijk aan het sluiten van de koopovereenkomst de algemene voorwaarden en een uitgebreide informatiebrochure ter kennis wordt gebracht, alsook er uitdrukkelijk wordt verwezen naar de informatie op de website van de producent, kan de consument naderhand geen gegronde klachten formuleren aangaande eventuele gebreken die verband houden met de kenmerken en karakteristieken van de producten en het materiaal van de producent en die expliciet of impliciet in de informatiebrochure en/of op de website www.tuinhuizenfabrikant.be en/of www.christiaensyvan.be aan bod worden gebracht.

De producent kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld vermits éénieder geacht wordt hiervan op de hoogte zijn. Bovendien wordt de tussenpersoon beschouwd als een professioneel verkoper die de sector kent en die aldus op de hoogte is van de karakteristieken en eigenschappen van de materialen die door de producent worden gebruikt.

Voor niet standaard producten kan een ontwerp op maat aangevraagd worden, dan wel kan men zelf een ontwerp aan de producent overmaken. Het ontwerp dient steeds per e-mail of schriftelijk per fax te worden goedgekeurd indien het maatwerk betreft die erg afwijkt van de standaard producten van de producent. Pas na wederzijds akkoord omtrent het ontwerp, wordt overgegaan tot productie.

Indien door de producent bouwplannen worden opgemaakt op vraag van de koper dan zullen deze hoe dan ook vergoed moet worden indien er niet wordt overgegaan tot de uitvoering van deze plannen binnen de 6 maanden na opmaak ervan.

Bij het zelfbouwpakket wordt een basisplan meegegeven. Voor aanvullende vragen kan steeds contact opgenomen worden met de producent of de tussenpersoon. De producent kan echter onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde installatie of plaatsing van de materialen die zich in het zelfbouwpakket bevinden.

7. Levering

De goederen worden geleverd op het overeengekomen adres en de levering geschiedt af fabriek.

De consument en/of tussenpersoon zorgt ervoor dat het terrein bereikbaar is met de vrachtwagen tot de plaats waar de goederen gelost moeten worden. Als de goederen door de producent dienen geplaatst te worden, moet de bouwplaats vrij zijn van alle materialen en/of bomen/struiken. De bouwplaats dient klaar te zijn voor de installatie van een houten constructie, hetgeen impliceert dat de grond genivelleerd en effen dient te zijn. Indien voorbereidings – en aanpassingswerken noodzakelijk zouden zijn, dan zijn alle kosten die hiermee gepaard gaan volledig ten laste van de consument. Grond – en funderingswerken zijn niet standaard inbegrepen in de prijs en dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen.

Er dient steeds rekening te worden gehouden met een leveringstermijn van minimaal 4 tot 6 werkweken. De leveringstermijnen zijn seizoensgebonden. Van maart tot juni kunnen de leveringstermijnen enkele weken langer zijn.

De producent zal alles in het werk stellen om de vooropgestelde leveringstermijn na te leven, doch het overschrijden ervan zal geenszins aanleiding kunnen geven tot enige schadeloosstelling noch zal de koper hieromtrent een verwittiging ontvangen.

Indien er door de producent een leveringstermijn wordt medegedeeld, dan is deze louter indicatief en geenszins bindend. De levering in België is kosteloos vanaf 2.500 EUR exclusief BTW.

8. Betaling en Protest

De facturen van de producent zijn contant betaalbaar bij levering op de maatschappelijke zetel van de producent, tenzij anders schriftelijk bedongen. Tussenpersonen hebben een betalingstermijn van 30 dagen.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is er vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 12% per jaar.

Indien er ook na de ingebrekestelling door de producent geen of geen volledige betaling volgt, is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% met een minimum van 150 EUR en een maximum van 5.000 EUR. Dit beding sluit geenszins aanvullende schadevergoedingen uit.

De producent houdt het recht voor, een levering of op te schorten of te weigeren, bij niet-betaling op de vervaldag van een andere levering aan dezelfde koper.

De tussenpersoon mag nooit wegens een klacht die door hem wordt geformuleerd het volledige bedrag of een deel van de door hem verschuldigde bedragen afhouden, of overgaan tot een compensatie.

Protest tegen een factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van de producent. Bij gebreke aan protest wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

9. Overdracht eigendom en risico

In afwijking van artikel 1583 B.W. wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen na de volledige voldoening door de koper van al hetgeen als tegenprestatie aan de producent verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Zolang de verkoopprijs niet volledig werd betaald, is het de koper verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Bovendien doet het faillissement van de koper ingevolge artikel 101 Faillissementswet geen afbreuk aan het recht van terugvordering door de producent van de goederen die in het bezit zijn van de tussenpersoon.

Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment dat het verkochte goed de fabriek van de producent verlaat. De goederen zij af fabriek en reizen aldus altijd op gevaar en risico van de bestemmeling ook wanneer de producent instaat voor het vervoer.

Zolang het eigendomsrecht over de geleverde goederen niet werd overgedragen aan de tussenpersoon, blijft laatstgenoemde aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen.

Indien de koper enige vorm van financiering aangaat om de prijs van de goederen te betalen, dan geldt dit louter ter informatieve titel voor de producent en impliceert dit onder geen enkel beding enige opschortende voorwaarden waaronder de overeenkomst zou zijn afgesloten.

10. Klachten en garantie

Zichtbare gebreken dienen door éénieder onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na levering schriftelijk aan de producent te worden meegedeeld.

De producent maakt bij plaatsing een invuldocument over dewelke door de tussenpersoon dan wel de consument dient te worden ingevuld én aan de producent dient te worden overgemaakt.

De weigering tot het invullen van een dergelijk document betekent dat de levering door de koper wordt aanvaard.

Voorzover de houten constructie na plaatsing niet onroerend is geworden door bestemming of incorporatie, zullen bij een rechtstreekse verkoop door de producent aan de consument de bepalingen inzake de wettelijke garantie conform artikel 1649bis B.W. ev. gelden.

De consument dient elk gebrek aan overeenstemming uiterlijk binnen een termijn van twee maanden na de vaststelling ervan schriftelijk per aangetekend schrijven aan de producent mee te delen. Bij gebreke aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan de producent binnen de twee maanden na de vaststelling ervan verliest de consument zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen de producent in te stellen.

De producent heeft de consument tevens uitvoerig gewezen op de kenmerken en karakteristieken van zijn producten zoals omschreven in deze algemene voorwaarden en het informatiebundel. Deze mogelijke kenmerken en karakteristieken zoals omschreven in de informatiebrochure en weergegeven op de website www.tuinhuizenfabrikant.be en www.christiaensyvan.be kunnen dan ook geenszins als enig gebrek aan overeenstemming worden opgeworpen vermits de consument hiervan op de hoogte was bij het aangaan van de overeenkomst. Deze kenmerken en karakteristieken zullen ook geenszins kunnen ingeroepen worden als een verborgen gebrek.

Ten aanzien van de tussenpersoon geldt de wettelijke garantieregeling niet. De producent is ten aanzien van de tussenpersoon uitsluitend aansprakelijk voor verborgen gebreken die zich manifesteren binnen het jaar na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek per aangetekend schrijven door de koper aan de producent te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

In geval van een eventueel gebrek, dient er steeds de voorkeur te worden gegeven aan een herstelling of vervanging.

Indien uit onderzoek zou blijken dat de klacht van de koper onterecht was, hetzij omdat er geen sprake is van een gebrek, hetzij omdat het gebrek ontstaan is door toedoen van de koper of eenieder met uitzondering van de producent, dan is de producent gerechtigd alle eventuele kosten die hij naar aanleiding van de klacht diende te maken te verhalen op de koper.

11. Aansprakelijkheden

De totale aansprakelijkheid van de producent en haar aangestelden wordt te allen tijde beperkt tot de waarde van het geleverde goed zoals vermeld op de factuur, tenzij de aansprakelijkheid van de producent en/of haar aangestelden voortvloeit uit bedrog, intentionele fout of grove fout.

De producent kan dan ook geenszins gehouden worden tot de vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie – of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

De producent is niet aansprakelijk voor haar eigen lichte fout, noch voor de zelfs zware of opzettelijke fouten van de tussenpersonen die de goederen van de producent te koop aanbieden.

De producent levert een inspanningsverbintenis en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken waarvan de koper voorafgaandelijk op de hoogte was of behoorde te zijn.

De producent is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de consument/tussenpersoon of van een persoon voor wie de consument/tussenpersoon verantwoordelijk is.

De consument garandeert dat de ondergrond geschikt is om de houten constructie op te plaatsen.

De producent is geenszins aansprakelijk voor enige gevolgen die zouden voortvloeien uit de plaatsing van een product op een niet geschikte ondergrond.

De producent is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de slechte uitvoering van werken, levering, plaatsing etc. verricht door een tussenpersoon bij de eindklant.

De consument is verantwoordelijk voor de nodige administratieve vergunningen. Onder geen enkel beding kan de producent aansprakelijk worden gehouden voor het niet voorhanden zijn van de vereiste vergunning.
De consument verzekert de producent dat zij over de vereiste vergunningen beschikt voor de installatie van de desbetreffende houten constructie en vrijwaart de producent voor alle mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het niet voorhanden zijn van voorgaande documenten.

De tussenpersoon verbindt zich ertoe de consument/koper voorafgaandelijk aan het plaatsen van een bestelling steeds de informatiebrochure van de producent aan te bieden alsook uitdrukkelijk te verwijzen naar de website van www.tuinhuizenfabrikant.be en www.christiaensyvan.be.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt de producent niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de consument van de gekochte goederen zal maken en kan de producent hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de consument en/of tussenpersoon is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet – of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan de producent niet aansprakelijk worden gesteld.

12. Ontbinding

De producent heeft het recht om de overeenkomst met de koper te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden, in de volgende gevallen:
(i) Indien de koper, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen;
(ii) Bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de koper
(iii) Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de koper
(iv) indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de koper
(v) indien de producent gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de koper zijn verplichtingen jegens de producent wel zal nakomen.

In geval van ontbinding behoudt de producent zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die hij heeft geleden en worden alle vorderingen van de producent op de consument onmiddellijk opeisbaar.

13. Overmacht

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort.

De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtsituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

14. Privacy

De producent zal in het kader van het bestellingsproces, via de website of tijdens het registratieproces persoonsgegevens betreffende de consument verzamelen.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

De producent treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van de gemaakte bestellingen en direct marketing van de producent met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief.

De consument kan zich verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden door de producent hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van de producent.

De producent neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de consument meegedeelde gegevens te waarborgen. De consument erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via internet nooit zonder risico is. De consument erkent en aanvaardt dat de schade die de consument zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op de producent kan worden verhaald.

15. Nietigheid

Indien enige bepaling of deel daarvan van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.


16. Territorialiteit

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen zijn uitsluitend bevoegd voor eventuele geschillen.

17. Bijzondere bepalingen

Onderhavige algemene voorwaarden behoren de producent toe en mogen onder geen enkel beding gekopieerd worden. Bij overtreding hiervan behoudt de producent zich het recht voor hiervoor een schadevergoeding te laten betalen.

Overeenkomsten worden niet vermoed en gebeuren geenszins stilzwijgend. Het bestaan van een handelsrelatie betekent niet dat er op enigerlei wijze een overeenkomst tot stand zou zijn gekomen met uitzondering evenwel van onderhavige algemene voorwaarden die geacht worden steeds van toepassing te zijn op de handelsrelatie.

De naam Yvan Christiaens is een merknaam en mag geenszins worden aangewend voor andere doeleinden dan deze ter promotie van de producten van de producent. De naam Yvan Christiaens mag door de koper ook geenszins misbruikt worden noch worden gebruikt in het kader van lasterlijke aantijgingen. Het is de tussenpersoon geenszins toegestaan fotomateriaal van de producent te gebruiken voor andere doeleinden dan de verkoop van de producten van de producent.

De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door de producent worden aangepast.

Yvan christiaens maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.
Door verder te surfen gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.